Konu ve İçerik

A)  Genel Olarak Kooperatifler

1) KOOPERATİF NEDİR, NASIL KURULUR? KİMLER KURUCU OLABİLİR?
2) KOOPERATİF ÇEŞİTLERİ

B) Kooperatifçilik Mevzuatı

1) KOOPERATİFLER KANUNU
2) ANA SÖZLEŞME

a) Önemi
b) İçeriği
c) Değiştirilmesi

C) Kooperatiflerde Ortaklık

1) ORTAK OLABİLME KOŞULLARI

a) Kurucu Ortak
b) Ortak olma koşulları
c) Tüzel kişilerin ortaklığı
d) Devir suretiyle ortaklık
e) Miras yoluyla ortaklık

2) ORTAKLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ

a) Ortaklıktan çıkma serbestisi / tazminat
b) Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması
c) Ortaklıktan çıkma isteğinin bildirilme süresi ve çıkma zamanı
d) Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma
e) Ortaklıktan çıkarma kararının esasları ve itiraz
f) İtiraz

3) ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA
4) KOOPERATİF ORTAĞINDAN ŞAHSİ ALACAĞI OLANLAR
5) KOOPERATİF ORTAKLARININ “HAK ve YÜKÜMLÜLÜKTE EŞİT OLMASI” KURALI
6) BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLANÇO
7) SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
8) GENEL KURULA KATILMA HAKKI / GÖREVİ

9) ORTAK OLABİLME KOŞULLARI

a) Yeni giren ortağın sorumluluğu
b) Ayrılan ortağın sorumluluğu

D) KOOPERATİF. ORGANLARI

1) GENEL KURUL
1.1. Genel Kurulun yetkileri
1.2. Genel Kurula ÇAĞRI

a) Çağırmaya yetkisi olanlar
b) Ortakların istemi üzerine Bakanlığın çağırması / Mahkemenin izin vermesi
c) Genel Kurula çağrı şekli
d) Tüm ortakların hazır bulunması

1.3. GK. GÜNDEMİ
1.4. HAZİRUN LİSTESİ
1.5. OY HAKKI

a) Temsil
b) Oya katılamayacaklar

1.8. GK. KARARLARI ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR
2) YÖNETİM KURULU

2.1. YK.nun ödevi / üye sayısı
2.2. YK. Üyeliği şartları ve ücret
2.3. YK. Üyeliği süresi
2.4. Yetkilerin devri
2.5. Yetkilerin kapsamı / sınırlandırılması
2.6. Temsil yetkisinin kullanılması
2.7. Temsile yetkili kişilerin tescili
2.8. YK. Üyelerinin sorumluluğu
2.9. İşten çıkarma yetkisi
2.10. Kooperatifin aczinde YK.nun yapacağı işler

3) DENETÇİLER

3.1. Denetçilerin Seçimi
3.2. Denetçilerin çalışma şekli
a) İnceleme yükümlülüğü
b) Rapor düzenleme
3.3. Denetçilerin sır saklama yükümlülükleri
3.4. Denetlemeyle ilgili özel düzenleme yapılması

E) KOOPERATİF BİRLİKLERİ

1) Kuruluşu / görevleri
2) Kooperatif ortaklarının yükümlülükleri
3) Genel Kurul
4) Yönetim Kurulu
5) Denetim ve Eğitim
6) Kooperatifler Merkez Birlikleri

F) KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI

1) Dağılma / Tasfiye

a) Dağılma sebepleri
b) Birleşme sebepleri
c) Bir Kamu tüzel kişiliği tarafından devralınma

2) Ticaret siciline bildirme
3) Tasfiye / ortaklara paylaştırma

G) KOOPERATİF HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR (İcra takibi / Davalar)

1) Görevli Mahkeme (Ticari Dava Niteliği)
2) Yetkili Mahkeme
3) Davalarda Taraf Ehliyeti
4) Dava süreleri
5) İcra Takibi Yaparken ve/veya Dava Açarken Dikkat Edilecek Hususlar
6) A.Ş. Hükümlerine Yapılan Atıf
7) Başlıca Dava Türleri

7.1. Ortaklıktan ihraç kararının iptali
7.2. GK. Kararının iptali
7.3. Ayrılan ortağın yatırdığı paraları iade istemi
7.4. Kendisine konut / işyeri tahsis edilemeyen ortağın tazminat istemi.
7.5. Peşin ve sabit fiyatlı ortaklıktan kaynaklı uyuşmazlıklar
7.6. Kooperatifin siteyi yönetmesinden kaynaklı davalar

H) İNCELEME / DEĞERLENDİRME

1) Anasözleşme Örnekleri
2) Bilirkişi Raporları
3) İçtihatlar

X