Eğitim Amacı

Bu sertifika programın  amacı; kaliteli hizmeti en uygun maliyetle sağlayabilecek, gelir – gider dengesini yönetecek ve  aynı zamanda etkili  iletişim ile yapılan çalışmaları aktarabilecek  taleplere karşılık verebilecek profesyonel apartman ve toplu yapı yöneticileri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği

Genel Kurul

  • (Kat Malikleri Kurulu / Toplu Yapı Temsilciler Kurulu)
  • Olağan / Olağanüstü Toplantı
  • Çağrı Merasimi / Hazirun Listesi / Vekaletname
  • Toplantı ve Karar Yeter Sayıları.
  • Divan Kurulu Seçimi, Görev ve Yetkileri.
  • Genel Kurul Tutanağı
  • Genel Kurul Kararlarının Tebliği / Kesinleşmesi / Bağlayıcılığı
  • Genel Kurul İptal Davaları

Yönetici / Yönetim Kurulu / Yönetim Şirketi

1.      Yönetici Atanması aa) Genel Kurul tarafından bb) Mahkeme tarafından
2.      Yönetim Şirketleri
1.      aa) Yönetici olarak atanmaları
2.      bb) Yönetici atanmadan hizmet alınması
3. cc) Görev ve yetkileri arasındaki farklar


1.      Yöneticinin Görevleri
1.      aa) Genel olarak
2.      bb) Defter tutulması ve belgelerin saklanması
3.      cc) İşletme projesinin yapılması, tebliği
2.      Yöneticinin Sorumluluğu
aa) Genel kural
bb) Hesap verme / yönetimin denetlenmesi
3.      Yöneticinin Hakları
4.      Siteyi Kooperatifin Yönetmesi
5.      Lojmanların Yönetimi
6.      AVM ve Büyük Sitelerin Yönetimi
7.      Geçici Yönetim

  ÖNETİCİNİN İCRA TAKİBİ YAPMASI / DAVA AÇMASI
1.      İcra takibi yaparken dikkat edecek hususlar
2.      Yöneticinin açabileceği davalar, açamayacağı davalar
1.      aa) Kanunen yetkili olduğu dava türleri
2.      bb) Yetki verilirse açabileceği dava türleri
3. cc) Yetkili/görevli mahkeme.


  BLOK YÖNETİMİ/ ADA YÖNETİMİ/ SİTE YÖNETİMİ
1.      Blok / Ada / Site Yönetimleri arasındaki ilişkiler


YÖNETİCİNİN GÖREV ve YETKİLERİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI
1.      KMK / TMK/ TBK / İİK vs. yasalar
2.      Yönetim Planı
3.      Yargıtay Kararları
4.      Genel Kurul Kararları


YÖNETİM PLANI
1.      Hazırlanması, içeriği ve önemi
2.      Değiştirilmesi
3.      Iptal davası
4.      Malik ve Site sakinlerine verilmesi
5.      Kooperatif Anasözleşmesi


KENTSEL DÖNÜŞÜM ve İMAR BARIŞI UYGULAMALARINDA YÖNETİCİNİN YERİ


TEBLİGAT ve ÖNEMİ
1.      Yöneticinin tebliğ etmesi gereken hususlar
2.      Dairesinde oturmayanlara, yurtdışında yaşayanlara tebligat yöntemi
3.      Tebligatin önemi, tebliğ şekilleri (elden, taahhütlü mektupla .)
§  ÖRNEK İNCELEME :
1.      Hazirun Listesi
2.      Genel Kurul tutanağı
3.      Yönetim Planı

Eğitime Kimler Katılabilir?

Apartman ve Site Yöneticiliği yapan , yapmaya aday olan ve herkes konu hakkında bilgi sahibi olmak üzere katılım sağlayabilir.